Magyarország Acer márkaboltjai+36 21 / 345 - 7700
Kosárban lévő termékek

Rendelésed

A kosarad üres!

Garancia otthonról

Köszönjük, hogy az Acer termékét választottad!

Ha problémád adódna a termékkel az Acer kollégáival együttműködve azon leszünk, hogy a hibát mihamarabb kijavítsuk.

A szervizmunkát és a termék szállítását úgy szerveztük meg, hogy az Neked kényelmes, gyors és egyszerű legyen.

Engedd meg, hogy felhívjuk figyelmedet, hogy szervizünk csak a hardverhibákat javítja, a szoftverek telepítéséből adódó hibákra az Acer garancia nem terjed ki.

Az Acer továbbá nem vállal felelősséget az adatvesztésekből származó károkért. Az adatok biztonsági mentéséért minden esetben a felhasználó felelős.

A részletekért kérjük, tanulmányozd át a termék garanciajegyét.

Amennyiben bármilyen kérdésed, észrevételed lenne, nagyon szívesen állunk rendelkezésre.

A szervizközpont szolgáltatásának igénybevétele

1. Hardverhibás készülék esetén, hívd fel ügyfélszolgálatunkat a 06 1 555- 5200 telefonszámon, ahol operátorunk a következő adatokat fogja kérni Tőled:

 • a készülék sorozatszáma és a vásárlás dátuma,
 • a probléma leírása (erre azért van szükség, hogy kiszűrjük a nem hardveres hibákat),
 • a tulajdonos neve, címe, e-mail címe, telefonszáma (lehetőleg mobil).

2. Az adatok felvétele után:

 • a készülék kap egy ún. esetazonosítót. Kérjük, jegyezd fel ezt a karaktersort, mert ha később bármilyen kérdésed lenne készülékeddel vagy a javítással kapcsolatban, ez alapján tudjuk visszakeresni az esetet.
 • ezután a szervizközpont leadja az adatokat a futárcég felé, amelyről egy munkanapon belül emailben értesítést küldenek „Csomag felvételi kérelem visszaigazolása” címmel

3. Az Acer garanciális termékek szállítását a UPS szállítmányozási cég végzi a szervizközpont és az ügyfél között. (A készülék szállítása garanciális szerviz esetén természetesen Neked ingyenes.)

4. Kérjük, gondosan csomagold be a készüléket:

 • helyezd bele az eredeti, ha az már nincs meg, akkor azzal azonos biztonságot nyújtó csomagolásba;
 • csatold a termék garancialevelét és a vásárlást igazoló számlamásolatot, a becsomagolt tartozékok listáját;
 • az általad leadott címen a UPS futárja átveszi Tőled a csomagot, erről adni fog egy bizonylatot, illetve a szállítólevelet, amit alá kell írni átadáskor

5. Amikor a készülék megérkezik szervizközpontunkba, illetve amikor a javítás befejeződött, Te sms/email értesítést kapsz. A javítás befejeztével a UPS visszaszállítja Neked a készüléket arra a címre, ahonnan azt elhozta. A javítás állapotát a www.acer.hu oldalon ellenőrizheted. A szállítással kapcsolatban a UPS ügyfélszolgálata tud Neked bővebb felvilágosítást adni.

Az eladó jótállási és szavatossági kötelezettségére a Ptk-ban és a 151/2003 kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Amennyiben a termék meghibásodását a vásárló (továbbiakban Vevő) a szavatossági időn belül észleli és észrevételét elküldi a szavatossági időlejárta előtt, úgy a Vevő kérheti a termék cseréjét, javítását. A törvény és a rendelet alapján a Notebook BP Kft. (továbbiakban Szolgáltató) 2 éves szavatossági időt biztosít a www.acershop.hu webáruházban megvásárolt termékekre. A vásárlástól számított hat hónapon belül az eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termékhibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján az eladó nem köteles például kifogásunknak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nemrendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén nekünk kell bizonyítanunk, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok számunkra felismerhetők voltak. Minőségi hibás termék esetén a Vevő kérheti a termék cseréjét, javítását, árcsökkentését és a teljes vételár visszafizetését. A termékekkel kapcsolatos bármilyen jellegű minőségi kifogásodat az ügyfélszolgálatunk bármely elérhetőségein jelezheted. A minőségileg kifogásolt áru cégünkhöz történő visszajuttatásának költsége a Vevő terheli. Cégünk a 151/2003. Kormányrendelet alapján, illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartósfogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) 1 év jótállást vállal. A törvény szerint a jótállási jogok gyakorlásánál a szavatosságra vonatkozó szabályokat kell – a megfelelő eltérésekkel – alkalmazni. http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/szavatossag

Kellékszavatosság

A Vevő, a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vevő fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl a Vevő kellékszavatossági igényét nem tudja érvényesíteni. A Vevő a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Te is kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhatsz. Választott kellékszavatossági jogáról a Vevő egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont a Vevő köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a vállalkozás adott okot.

A teljesítéstől számított hat hónapon beül a kellékszavatossági igényed érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben Te, a Vevő igazolod, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonytani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő eldöntheti, hogy a korábban ismertetett Kellékszavatossági jogot vagy a Termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vevő e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmedet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz. Termékszavatossági igényednek eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényedet a gyártóval szemben érvényesítheted.

Jótállás

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vevő részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Ha az Ügyfél a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek. A jótállás időtartama az eladási árhoz igazodik az alábbiak szerint.

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Felhívjuk a figyelmedet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és a Termékszavatosság ismertetésénél meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a vásárló kérheti a termék cseréjét vagy javítását. Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, a javítás lehetősége áll fenn. Lehetőség van az árleszállítás igénylésére, illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség.

Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt, a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényedet jelezheted személyesen vagy levélben az alábbi elérhetőségek egyikén:

 • Üzlet: Bármelyik AcerShop márkabolt (Címek a Kapcsolat menüpontban)
 • Telefon: +3620 800-2237
 • E-mail: info@acer.shop.hu

Online hitel

Kényelmes és gyors igénylés,
rugalmas konstrukció

Garancia otthonról

Garanciális ügyintézés kényelmesen, gyorsan

Visszavásárlási garancia

Nincs kockázata egy gyors döntésnek. Akár cégeknek is!

Árgarancia

Egyedülálló megoldás, hogy ne érhessen kellemetlenség

1 napos szállítás

Villámgyors kiszállítás, vedd át rendelésed akár már ma!